Hoppa över navigering
 • § 30

  Val av justerare

 • § 31

  Fastställande av dagordning

 • § 32

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 33

  Inkomna och utgående skrivelser

 • Driftnämnden Närsjukvård får regelbunden information om ekonomi och patientlistning för Närsjukvården Hallands Vårdcentraler. Rapporteringen till nämndsammanträde 25 juni avser listning och ekonomi till och med maj 2020.

 • Information från Vårdvalskontoret om deras uppdrag och vad de tänker kring utveckling av den halländska närsjukvården.

 • Patientnämnden informerar om sin verksamhet och om de ärenden som kommer in till Patientnämnden som berör Närsjukvårdens verksamhet.

 • För att säkerställa invånarnas framtida vårdbehov vill Driftnämnden att en översyn genomförs av de filialer som idag är knutna till flera av vårdcentralerna. Analysen ska fokusera på den vårdkvalité som filialen idag kan erbjuda. Fokus kommer ligga på hur effektiv och säker vården är för invånare och medarbetare. Förändringar i den framtida vårdvalsmodellen kommer också vägas in i analysen.

 • På initiativ av ordförande Axel Storckenfeldt (M) föreslår arbetsutskottet att Driftnämnden Närsjukvård beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla vår digitala närvaro genom att starta en digital vårdcentral som samordnas av befintliga resurser. En Digital Vårdcentral skapar en frihet hos våra patienter och en trygghet att man kan komma i kontakt med vården på ett enkelt sätt utan praktiska hinder, oavsett var i regionen man är bosatt.

 • Förvaltningschef Magdalena Barkström informerar om

  • Covid-19 i Halland

   

 • Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen har nämndsledamöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket Regionfullmäktige i Region Halland har gjort.

  Distansdeltagandet ska genom en ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor i enlighet med Kommunallagen och Region Hallands riktlinjer för sammanträden på distans.

  Driftnämnden Närsjukvårds ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så har skett under dagens sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.