Hoppa över navigering
 • § 40

  Justering

 • § 41

  Godkännande av föredragningslista

 • § 42

  Närvarorätt

 • Följande protokoll och skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet:
  1) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2017-06-07
  2) Protokoll från sammanträde med Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel 2017-06-08
  3) Inkommande – revisionsrapport Granskning av kontroll av legitimation med mera vid anställning och inhyrning av personal för yttrande DNHS170120-1
  4) Inkommande – motion till regionfullmäktige om korttidsboende i samverkan mellan kommun och region för yttrande DNHS170122-1
  5) Inkommande ordförandebeslut regionstyrelsen 2017-06-02 – Sommarplanering DNHS1700142-1
  6) Utdrag ur protokoll regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-03-28, §39 Breddinförande av Ambulant bedömning över 18 år i Vårdval Halland DNHS170043-11
  7) Utdrag ur protokoll regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-04-11, §41 Kvalitetspris i Region Halland 2017 DNHS170043-12
  8) Utdrag ur protokoll regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-05-16, §53 Beslut om projektmedel för hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvård DNHS170043-19
  9) Utdrag ur protokoll regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-05-16, §54 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa – modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utomeuropeiska kvinnor DNHS170043-20

 • Beslut som är fattade på delegation anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående:
  1. Utsedda beslutsattestanter (finns tillgängliga vid mötet)
  2. Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal avseende upphandling inom driftnämndens ansvarsområde

 • Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-06-21. Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-05-12.

  Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-05-12 (finns tillgängligt vid mötet)

 • Driftnämndens arbetsutskott har genomfört planeringsberedning med regionstyrels-ens arbetsutskott 2017-06-13. Vid mötet var mål och budget 2018 samt politisk beredningsgrupp uppsatt på agendan. Från arbetsutskottet förelåg information från mötet.

 • Med utgångspunkt från regionstyrelsens resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 har driftnämnden beslutat att fastställa och överlämna nämndens åtagande 2017 till regionstyrelsen samt att uppdra till sjukhus¬chefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande 2017 (§61/2016). Drift-nämnden har även fastställt en internbudget (§109/2016) och investeringsplan (§62/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan (§110/2016). Efter genomförd riskanalys har nämnden även beslutat om en intern kontrollplan för 2017 (§112/2016). Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 från regionstyrelsens arbetsutskott och med utgångspunkt från dessa har driftnämnden beslutat om egna rikt¬linjer för nämndens uppföljning (§10/2017).

  Från förvaltningen förelåg redovisning av månadsrapport till och med maj 2017. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens och driftnämndens riktlinjer för uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att prognosen för Hallands sjukhus bedöms för helåret till minus 176 mnkr, där egen verksamhet står för minus 131 mnkr och regionvården för minus 45 mnkr. Utfallet för perioden är minus 114 mnkr, vilket är en avvikelse med 93 mnkr mot budget.

 • I en motion till regionfullmäktige daterad 2017-04-24 föreslår socialdemokratiska gruppen genom Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Jonas Strand (S) att region-fullmäktige beslutar att Region Halland startar ett korttidsboende på Hallands sjukhus med intresserad(e) kommun(er). Vidare föreslås att boendet också ska fungera som en testmiljö där nya arbetssätt, tekniska lösningar och innovationer ska prövas. Driftnämnden Hallands sjukhus har fått motionen för yttrande och förslag till det förelåg.

 • Lokalanpassningar behövs för neurofysiologisk mottagning samt neurologisk mottagning. En tänkt lokalisation vid nu tomställda 4B avses ge nödvändiga syner-gier och flödessamband med strokeavdelningen belägen i 4C. Hematologimottag-ning, onkologimottagning och palliativa konsulteamet (PKT) som i dag är sam-lokaliserade vid avdelning 3A är också i stort behov av utökade lokalytor. Eventuellt kan 4B vara en del av lösningen då neurologisk- och neurofysiologisk mottagning inte har behov av hela avdelningsplanet. Underlag i ärendet förelåg från förvaltningen.

 • Operationsborden inklusive kringutrustning som vagnar med mera på central-operation i Halmstad är cirka 20 år gamla. Den tekniska livslängden närmar sig sitt slut och de är ekonomiskt avskrivna sedan många år. Dagens moderna operations-bord har helt annorlunda teknik och är betydligt mer flexibla och anpassningsbara. Det innebär att dagens 24 bord kan ersättas med bara 14 nya, och även att flödena på operation blir smidigare. Behov finns av reinvestering och underlag i ärendet förelåg från förvaltningen.

 • Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation
  - Vattenförsörjningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.