Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

  • Huvudattestanter till och med januari 2021 (tillgängligt på mötet)
  • Beslut personuppgiftsincident – dataintrång
  • Beslut personuppgiftsincident – felaktigt utskick
  • Anmälan av personuppgiftsincident – felutskick av kallelse
  • Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
  • Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
  • Protokoll DN HS AU 2021-03-15 §4 Reinvestering två takhängda ögonmikroskop inklusive videokameror ögonmottagningen Halmstad
 • Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-03-26. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-02-12. Utöver dessa samverkansmöten har det varit extra möten med personalorganisationerna med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under pandemin.
     
  Beslutsunderlag

  • Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-02-12 (finns tillgängligt vid mötet)
 • Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2025 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2021. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2021. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med februari på plus 27 mnkr mot budget. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

 • Förslag föreligger att förändra delegationen 7D tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens delegationsordning som en utveckling av handläggningen av dessa avtal inom regionen.

 • Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

  - Undantagshantering av läkemedel och beslutsprocess för ansökningar om individuell läkemedelssubvention
  - Verksamhetsinformation från område 2
  - Pandemirelaterad information

   

   

 • Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.