Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2017

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • Genomförandegruppens övergripande bedömning är att hemsjukvården svarar upp bra utifrån parametrarna kunskapsbaserad, säker, individanpassad, tillgänglig och jämlik vård. Det finns ändå en anmärkning ur ett jämlikhets-/jämställdhetsperspektiv, det finns en tydlig skillnad mellan könen i hur mycket hemsjukvård man får. Kvinnor får mer hemsjukvård, både antal inskrivningar och antal enstaka hembesök, än vad befolkningsstrukturen motiverar, och detta gäller i alla kommuner.

  Ett antal hypoteser kring orsaker har ställts, varav vissa har kunnat avfärdas. I preventivt arbete utifrån Senior Alert är användningen av riskbedömningsverktyget i Halland sammantaget för dålig; i dagsläget riskbedöms endast en av tre hemsjukvårdspatienter trots att gemensamma beslut finns om att verktyget ska användas och erbjudas patienten. Även avseende det palliativa arbetet för hemsjukvårdspatienterna ses för stora skillnader kommunerna emellan i hur man arbetar. Vad gäller sammanhållen vård kvarstår problemet att det inte går att särskilja hemsjukvårdspatienter från totala antalet patienter, vilket påverkar validiteten för indikatorerna.

  Volymerna i hemsjukvården ligger totalt sett stabilt, både avseende antal inskrivna hallänningar och åldersstrukturen på inskrivna. Trenden för enstaka hembesök är fortsatt svagt nedåtgående; idag får varje individ med hembesök i genomsnitt tre stycken besök att jämföra med fem stycken för ett och ett halvt år sedan.

  Överlag har man blivit säkrare och gör mer likvärdiga bedömningar av när man ska skriva in i hemsjukvård jämfört med för ett och ett halvt år sedan. Flödet i hemsjukvården, mätt i antalet inskrivningar per månad, har mätts i snart ett år. Flödet tycks högre under vinterhalvåret, men måttet måste fortsätta följas för att man ska kunna dra slutsatsen att det alltid är säsongsbundet.

  Ålderstrukturen för inskrivna hallänningar i hemsjukvård ligger fortsatt stabilt. Tre av fem patienter är 80+. Förfinar man åldersfördelningen bland 80+ ytterligare kan det konstateras att drygt 40 procent är 90+.

  Att volymindikatorerna tycks konvergera har sedan tidigare noterats som ett tecken på att samverkan i Halland gett mer likvärdiga bedömningar, vi har hittat "rätt patienter" i hemsjukvården. Detta är fortfarande den samlade bedömningen, även om som tidigare noterats exempelvis skillnad mellan kvinnor och män behöver fortsatt analys.

 • Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel får information om det nya lagförslaget ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som kommer att ersätta dagens betalningsansvarslag januari 2018, psykiatrin omfattas först 2019. Regiongemensam överenskommelse och riktlinjer håller på att tas fram i samarbete mellan Hallands sjukhus, kommunerna i Halland, närsjukvården och Psykiatrin i Halland. Den nya lagstiftningen kommer att påverka alla vårdaktörer i Halland och ett omfattande arbete pågår för en god förberedelse. Målsättningen enligt betänkandet är att skapa trygghet i vårdflödet för patienter som har kontakt med hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten inför inskrivning i slutenvården, under sjukhusvistelsen och mottagandet efter sjukhusvård.

 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel har bjudit in Fredrik Dahlberg, verksamhetschef för ambulans inom driftnämnden ambulans diagnostik och hälsas verksamhetsområde för att informera om sjukresor och dess regelverk.


 • Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsrepresentanter i våra 27 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden.

  Verksamhetchef för hjälpmedelscentrum Halland presenterar den senaste NYSAM-rapporten frö gemensamma nämnden.

 • Region Halland och de halländska kommunerna kom fram till att gemensamt reglera
  hemsjukvården under 2015 i Överenskommelsen om hemsjukvården i Halland som
  gäller från den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Den politiska
  ambitionen med överenskommelsen var att skapa en enhetlig och för patienten
  optimal och sammanhållen hemsjukvård, där hallänningarna i större utsträckning kan
  ta del av en jämlik hemsjukvård på lika villkor oavsett bostadsort. Det beslutades att
  överenskommelsen skulle utvärderas efter två år av en oberoende part. Health Navigator AB har som extern konsult utvärderat överenskommelsen under våren 2017

  Region Halland och de halländska kommunerna samarbetar sedan 2001 kring hjälpmedelsförsörjningen utifrån ett övergripande samverkansavtal. Avtalet utvärderades under 2004 och utvärderarna ställde sig då positiva till den gemensamma nämnden samt hjälpmedelsverksamhetens utformning. Sedan dess har samverkansavtalet varit på plats och förlängts löpande utan att revideras. I samband med utvärderingen av överenskommelse om hemsjukvården i Halland under 2017 beslutades det att även låta genomföra en mindre utvärdering av samverkansavtalet.

  Arbetet med att revidera hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingen föreslås påbörjas omgående. Strategisk gruppen får uppdraget, och arbetet ska genomföras i nära samarbete med nämnden. Till gemensamma nämndens sammanträde den 13 oktober ska ett förslag på reviderad överenskommelse presenteras. Därefter vidtar beslutsprocesser hos respektive huvudman under november-mars.

  Arbetet med att revidera hjälpmedelsavtalet utifrån utvärderingsresultatet föreslås påbörjas efter processen avseende hemsjukvården.

  Bilagor

 • PwC har på uppdrag av revisorerna inom Region Halland genomfört en granskning av vårdkedjan och hemsjukvården för de mest sjuka äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma och besvara revisionsfrågan om Region Halland och Hallands kommuner säkerhetsställt att vårdkedjan och hemsjukvården för de mest sjuka äldre fungerar på ett tillfredställande vis.

  Revisorerna har översänt rapporten till gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel i Region Halland med begäran om svar senast den 15 juni 2017 om vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

  Bilagor

 • Betalningsmodellen kallades tidigare för prissättningsmodell, i betalningsmodellen finns även priserna med.

  Nämnden ska årligen besluta om betalningsmodell för nästkommande år. Modellen ligger till grund för hur prissättningen görs i praktiken. Beslut gällande betalningsmodellen har informerats vid nämnden den 21 april 2017.

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015.

 • Följande informationer anmäls till protokollet:

  - Dialog med revisorerna

  - Mollydress

  -

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.