Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • HICube Kompetenta vården syftar till att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation utifrån samhällets digitalisering. HICube Kompetenta  vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser företrädesvis mot första och andra linjens chefer och i utvecklingsprojekt i kommuner och region. Samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

 • Presentation av arbetet med införandet av stöd och behandling i Region Halland, vilket
  är en e-tjänst med säker inloggning via 1177.se. Arbetet startades upp för drygt ett år
  sedan och detta har satt igång några pilotprojekt bland annat KBT-behandling (kognitiv behandlings teori) via nätet för ångest, där patenten får behandlingsprogram via nätet, men stöd av en psykolog i Halland.

 • Gemensamma nämnden får vid varje nämndssammanträde återkoppling från projektledaren under projektets gång.

 • Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 736 tkr.
  Motsvarande underskott finns för Hjälpmedelscentralens verksamhet och avser ökande hjälpmedelskostnader.

  Gällande hemsjukvården lägger nämnden nu mycket fokus på den pågående utvärderingen av överenskommelsen som förväntas bli färdig i slutet av april. Den utförs av en extern konsult, men alla kommuner och regionen representanter i arbetsgruppen. Även ett stort antal förtroendevalda och tjänstemän har bidragit på olika sätt. Utvärderingens resultat ger grund för eventuella revideringar i befintlig överenskommelse, även detta blir ett arbete som görs i samverkan och med nämnden som aktiv part.

  Inom hemsjukvården har nämnden under våren även följt större pågående samverkansprojekt som ”Trygg och effektiv utskrivning” och ”Läkarmedverkan i hemsjukvården” samt olika digitaliseringsinitiativ som pågår i samverkan och i de olika verksamheterna. Det löpande arbetet med att utveckla indikatorarbetet följs också med intresse.

 • Hjälpmedelscentrum föreslår revidering av vårdriktlinje ISO 06 30 09 innevarande år 2017. Enligt förslag bör förskrivarrätten utökas till att även gälla behandlande läkare för indikation fem och sex.

 • Betalningsmodellen kallades tidigare för prissättningsmodell, i betalningsmodellen finns även priserna med. Nämnden ska årligen besluta om betalningsmodell för nästkommande år. Modellen ligger till grund för hur prissättningen görs i praktiken. Beslut gällande betalningsmodellen tas av gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel vid sammanträdet den 8 juni.

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015. • Följande informationer anmäls till protokollet:

  • Leva och fungera • § 21

  Justering

 • § 22

  Godkännande av föredragningslistan

 • HICube Kompetenta vården syftar till att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation utifrån samhällets digitalisering. HICube Kompetenta  vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser företrädesvis mot första och andra linjens chefer och i utvecklingsprojekt i kommuner och region. Samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

 • Presentation av arbetet med införandet av stöd och behandling i Region Halland, vilket
  är en e-tjänst med säker inloggning via 1177.se. Arbetet startades upp för drygt ett år
  sedan och detta har satt igång några pilotprojekt bland annat KBT-behandling (kognitiv behandlings teori) via nätet för ångest, där patenten får behandlingsprogram via nätet, men stöd av en psykolog i Halland.

 • Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 736 tkr.
  Motsvarande underskott finns för Hjälpmedelscentralens verksamhet och avser ökande hjälpmedelskostnader.

  Gällande hemsjukvården lägger nämnden nu mycket fokus på den pågående utvärderingen av överenskommelsen som förväntas bli färdig i slutet av april. Den utförs av en extern konsult, men alla kommuner och regionen representanter i arbetsgruppen. Även ett stort antal förtroendevalda och tjänstemän har bidragit på olika sätt. Utvärderingens resultat ger grund för eventuella revideringar i befintlig överenskommelse, även detta blir ett arbete som görs i samverkan och med nämnden som aktiv part.

  Inom hemsjukvården har nämnden under våren även följt större pågående samverkansprojekt som ”Trygg och effektiv utskrivning” och ”Läkarmedverkan i hemsjukvården” samt olika digitaliseringsinitiativ som pågår i samverkan och i de olika verksamheterna. Det löpande arbetet med att utveckla indikatorarbetet följs också med intresse.

 • Hjälpmedelscentrum föreslår revidering av vårdriktlinje ISO 06 30 09 innevarande år 2017. Enligt förslag bör förskrivarrätten utökas till att även gälla behandlande läkare för indikation fem och sex.

 • Betalningsmodellen kallades tidigare för prissättningsmodell, i betalningsmodellen finns även priserna med. Nämnden ska årligen besluta om betalningsmodell för nästkommande år. Modellen ligger till grund för hur prissättningen görs i praktiken. Beslut gällande betalningsmodellen tas av gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel vid sammanträdet den 8 juni.

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015.Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.