Hoppa över navigering
 • § 55

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 56

  Anmälningar av inkomna skrivelser

 • Samtliga intäkter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas under den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.

  Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning och hyror av hjälpmedel är intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, eftersom dessa är intäkter på utförande som ryms inom samverkansavtalet.

  Budgetförslaget innehåller inspel från utföraren för att kunna möta prognostiserade volymökningar.

  Bilagor

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa. Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut. Nämndattestanten kan gå in som huvudattestant i nämndövergripande frågor eller där huvudattestering rent praktiskt måste ske centralt för nämnden.

 • Enligt den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels reglemente fastställer nämnden årligen övergripande riktlinjer för förskrivning av samtliga hjälpmedel, inkontinens och nutrition i Halland. Underlag för riktlinjen utarbetas av hjälpmedelscentrum. Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska erhålla hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.

  Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland. Övergripande riktlinjerna ska ge vägledning åt i första hand förskrivare och övrig personal som deltar i hjälpmedelsförsörjningen, men är även avsedda som allmän informationsskrift.

  Vårdriktlinjerna inom hjälpmedel, inkontinens och nutrition vänder sig till professionen. Det är i huvudsak förskrivare som har användning för vårdriktlinjerna.
  Den beskriver bl.a. målgruppen, kriterier och mål med hjälpmedlet.

 • I enlighet med Region Hallands reglemente, samt 6 kap. 18 § KL ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. Enligt förslag ligger gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträden på fredagar klockan 09:00-12:00.

 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel arbetar med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde, som kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2018.

 • Löpande återkopplingkring indikatorgruppens arbete.

 • Lägesinformation kring pågående arbete med revidering av överenskommelsen om hemsjukvården i Halland.

 • Ett rörelsehjälpmedel har utvecklats av företaget Interventions AB som riktar sig till brukare som har neuromuskulära funktionsnedsättningar för användning i hemmiljö. Verktyget är en dräkt med inbyggd elektroterapi, som avser att hjälpa personer med spasticitet att få bättre rörelseomfång och funktion.

 • på sammanträdet informeras följande:

  • Dialogmöte med driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa
  • dialogmöte med lokal nämnd Varberg
  • dialogmöte med lokal nämnd Kungsbacka
  • GNHH kommunfullmäktige Kungsbacka
  • GNHH regionfullmäktige
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.