Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Närvarorätt

 • Muntliga informationer med utgångspunkt från de följande ärendena i föredragningslistan ges samlat under denna punkt. Driftnämndens behandling och beslut sker sedan utifrån föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

 • Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2025 samt grunduppdraget och det breddade hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2021. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2021. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att budgetavvikelsen till och med februari är plus 3 176 tkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget och plus 4 084 tkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans när det gäller både hälso- och sjukvårdsuppdraget och hjälpmedelsuppdraget.

 • Driftnämndens arbetsutskott har beslutat att investera i en uppgradering av befintlig genomlysningsutrustning vid Röntgen Halland i Halmstad. Uppgraderingen innebär att befintlig utrustning står kvar och att vitala delar byts ut till moderna komponenter. Lokalanpassningar behöver genomföras och fastighetskostnaderna påverkas av skärpta hygienkrav. Beslutsunderlag föreligger som kort beskriver lokalbehoven, fastighetsåtgärderna och den ökade hyreskostnaden.

 • Driftnämnden har utsett ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022 (§6/2019). Med anledning av att en av ersättarna i arbetsutskottet har avsagt sitt uppdrag i driftnämnden behöver en ny ersättare till nämndens arbetsutskott utses.

 • Förslag föreligger att förändra delegationen 6D tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens delegationsordning som en utveckling av handläggningen av dessa avtal inom regionen.

 •   10

  Anmälan av fattade delegationsbeslut

 • Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.