Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på särskilda boenden (SÄBO) inom Region Halland med koppling till covid-19-pandemin. Därefter har IVO begärt in en redovisning av hur Region Halland ämnar fortsatt säkerställa att äldre som bor på särskilt boende får vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid dagens sammanträde lämnas information om Region Hallands åtgärder utifrån de brister som IVO identifierat

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om  status/utveckling, resurser och effekter gällande corona/covid-19-pandemin regionalt.

 • Projekt ”Läkarmedverkan i hemsjukvården” startade i maj 2015 som ett samverkansprojekt mellan kommunerna och Region Halland, finansierad med statliga medel. Från 2018 har projektet drivits av Driftnämnden Närsjukvård och läkarinsatsen har enbart kommit från närsjukvården.

  Regionkontoret fick i mars 2019 i uppdrag att utreda hur ”Projekt Läkarmedverkan” kan avslutas och föras över i ordinarie drift och behålla de ambitionsökningar projektet inneburit. Tiden för det förlängda projektet löper ut 2020- 12-31. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade i maj 2020 att uppdraget att driva ”Läkaransvar i hemsjukvården” ges till Driftnämnden Närsjukvård som ett bonnemangsfinansierat särskilt uppdrag inom Vårdval Halland närsjukvård.

  Uppdraget gäller hela Halland och innefattar att ansvara för läkarinsatsen i kommunens korttidsboenden samt akuta hembesök för patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt boende med start 2021-01-01.

 •   7

  På gång inom regionen

 •   8

  Övriga frågor

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på särskilda boenden (SÄBO) inom Region Halland med koppling till covid-19-pandemin. Därefter har IVO begärt in en redovisning av hur Region Halland ämnar fortsatt säkerställa att äldre som bor på särskilt boende får vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid dagens sammanträde redogör Karin Nordstrand, strateg Hälso- och sjukvårdsavdelningen, för Region Hallands inställning och åtgärder utifrån de brister som IVO identifierat.

  1. Region Halland uppfattar att kritiken avser dokumentation och instämmer i bedömningen utifrån underlaget
  2. Beskrivning av ansvaret för medicinska insatser för boende vid SÄBO
  3. Välkomnar eventuella nationella indikatorer för medicinska insatser i hemsjukvård
  4. Inga kommuner producerar till Nationell patientöversikt (NPÖ) och lagen försvårar sammanhängande dokumentation.

  Redan genomförda åtgärder:

  • Utvidga läkarmedverkan
  • Fler insatser via beredskapsjouren
  • Tilläggsöverenskommelse om insatser på covid-19-korttidsboenden
  • Stöd för att prioritera individuella medicinska bedömningar vid SÄBO
  • Fastställd rutin för brytpunktsbedömningar – orelaterad till covid-19

  Planerade åtgärder:

  • Fortsatt löpande uppföljning inom Vårdval Halland
  • Förtydliga det särskilda uppdraget till vårdcentraler inom Vårdval Halland om stöd och utbildningsinsatser till personal vid särskilda boenden. I det särskilda uppdraget till vårdcentralen ska ingå att gemensamt med kommunen säkerställa rutiner och uppföljning av dessa för:
   1. dokumentation av involvering av boende och närstående
   2. dokumentation av ställningstagande och genomförande av vård i livets slutskede
   3. dokumentation för att undvika dubbeldokumentation eller ”dokumentationsglapp”
  • Krav om att journalgranskningar ska göras avseende patienter på SÄBO kommer att införas som en del av Region Hallands uppföljning av vårdvalsutförarna under 2021.
  • Se över och ta ställning till förtydligande av övergripande rutiner om dokumentation i allmänhet och avseende involvering av närstående och patienter i synnerhet.
  • Förtydliga den gemensamma rutinen kring brytpunktssamtal som vi har tagit fram gemensamt med kommunerna med tydligare anvisningar om dokumentation.
  • Utifrån den kritik som ges av IVO och resultaten av genomförda journalgranskningar se över och ta ställning till förtydligande av övergripande rutiner när det gäller dokumentation

  Lennart Wilhelmsson: Problemet med SÄBO är att de som har sin vistelse där är mycket svårt kroniskt sjuka. Det har inte kommunerna uppfatta. De utför socialomvårdnad. Det fattas medicinsk kompetens på boendena. Det saknas kompetens om hygien. Detta måste åtgärdas. Det måste göra mer regelbundna kontroller. Kommun och region måste steppa upp samt samarbeta mer.

  Stenne Svensson: Jag instämmer med Lennart. Det diskuteras för mycket vilken huvudman som ska betala, och det går ut över vårdtagaren.

  Karin Nordstrand: IVO har gjort en annan granskning av kommunens uppdrag. Jag håller med om att det är problem när det är två olika huvudmän. Målsättningen är att det ska vara sömlösvård för vårdtagaren.

  Lennart Wilhelmsson: Du tar upp det som är viktigt,  samarbetet. Som tjänsteperson säger du att det är två huvudmän som är problemet med vad gör ni för att överbrygga det och samarbeta mer? Koordination och vilja behövs.

  Kerstin Zander: Samarbete. Vi bör uppmärksamma Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) om problemet.

  Patrik T Nilsson: Jag sitter med i GNHH och närsjukvården. Vi är medvetna om dilemmat.  I närsjukvården ser vi att pandemin bidragit till att det har blivit bättre, gällande samverkan, mellan Region Halland och kommunerna.  I GNHH lyfter vi problem med kommunikation och följer nog upp samverkan. Vi mäter brister mm.

  Niklas Mattsson: Instämmer med Patrik T Nilsson.

  Lennart Wilhelmsson: Ut på boende och följ upp!  Arbeta mer med samtal med personalen i verksamheten. Sköterskorna måste ut i verksamheten och det måste bli mer medicinskkompetens på boendena. Det låter som att det finns vi och dem även som ni säger att det blivit bättre.

  Karin Nordstrand: Under pandemin har Region Hallands samverkan med kommunerna  ökat och där har även Smittskydd och läkarmedverkan ingått.

  Ann-Margret Nilsson: Hur tänker man framöver angående att boende på SÄBO kräver mer och mer sjukvård?

  Helene Andersson: Hur kan vi samla information om patienten på ett ställe. Det har framkommit i IVO-granskningen att det är ett problem med dubbel journalföring.

  Stenne Svensson: så får det ju inte vara.

  Lennart Wilhelmsson: Ädelreformen genomfördes för 29 år sedan. Det borde ha åtgärdats tidigare.

  Karin Nordstrand: Gällande dokumentationen så är det lagstiftningen som står i vägen. Kommunen har socialdokumentation som omgärdas av socialtjänstlagen. Hade kommunen producerats till NPÖ så hade det underlättat. Socialdepartementen har kommit med en remiss gällande gemensam dokumentation.

  Helene Andersson: Lyft frågorna även i KPR. Personalen sätter individen i centrum men ibland rent lagmässigt ställer det till det då man inte har hela bilden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.