Hoppa över navigering
 • Jakob Alström, verksamhetschef på Hälso- och sjukvårdsavdelningen inleder med att berätta att han leder en analysgrupp som följer covid-19 läget i kommunal vård och omsorg.

  Region Halland arbetar för att höja testkapaciteten. Nu ligger den på 9000 tester per vecka. De senaste veckorna är ca 8-10% av testerna positiva. Region Halland har inte haft en hög efterfrågan på antikroppstester. Regionen utför ca 1000 tester per ve. och av dem är ca 20% positiva. Beläggningen på Hallands sjukhus är ca 15 covid-19-patienter per dag, varav 2 är inlagda på IVA. Det pågår smittspårning via Pandemimottagningen. Alla som testats positiva smittspåras. Alla som hittills har avlidit av covid-19 i Halland har även haft underliggande sjukdomar. I dag är 39 av 11 000 brukare inskriva i kommunal vård och omsorg smittade av covid-19. Region Halland ansvara även för kommunernas lagerhållning av skyddsutrustning. Det finns en god tillgång på skyddsutrustning och läkemedel även på lång sikt.  

  Lennart Wilhelmsson frågar om man får antikroppstesta sig även om man inte haft symptom på covid-19?

  Jakob Alström svarar att det får man göra.

  Sten-Eric Svensson: Jag har fått information om att alla som har hemtjänst i Halmstad får testa sig, stämmer det?

  Jakob Alström: Det stämmer men intresset har varit svagt.

  Goldy Farland framför att hon anser att all personal på särskilda boenden (SÄRBO) borde testas kontinuerligt.

  Jakob Alström: Jag förstår din oro men vi måste hushålla med den testkapacitet vi har. Vi för kontinuerligt en diskussion angående hur vi bäst använder den kapacitet vi har. Vi arbetar för att kunna höja kapaciteten så snabbt som möjligt. Vi ser även över möjligheten att använda  så kallade "snabb-tester" i framförallt kommunal vård och omsorg. I nuläget behöver man säkra kvalitén på testerna som finns på marknaden.

  Lennart Wilhelmsson: När en patient avlider är det svårt att fullt ut avgöra om personen har avlidit av covid-19 eller en underliggande sjukdom, tex. cancer.

  Jakob Alström: Det registreras alltid som covid-19 vid påträffad infektion i kroppen.

  Lennart Wilhelmsson: Det är svårt att vara konsekvent med vårdhyggien i SÄRBO. Hur följer ni det?

  Jakob Alström: Smittskydd Halland har ett nära samarbete med kommunerna. Det är ett viktigt arbete för kommunerna. Samarbetet mellan Region Halland och kommunerna har intensifierats  och utvecklats under pandemin.  

  Bilagor

 • Emelie Widarsson, projektledare för framtagandet av Regional utvecklingsstrategi i Halland - Bästa livsplatsen 2035. Hon nämnder att detta är RPR:s andra dialog gällande Regional utvecklingsstrategi i Halland 2035 (RUSEN). Den första inledande dialogen ägde rum för ca ett år sedan.  

  Hur ska Halland utvecklas de kommande femton åren? Hur ska vi möta vår tids samhällsutmaningar och skapa en stark, livskraftig och hållbar region? Det är vad den här regionala utvecklingsstrategin ger en övergripande beskrivning av. Förutom det pekar den på en riktning för alla halländska aktörer, hur vi tillsammans ska agera och tänka för att i möjligaste mån åstadkomma det vi vill uppnå.

  Hur ser regionpensionärsrådet (RPR) på Halland som bästa livsplats 2035?

  Lennart Wilhelmsson: Jag tror på Halland som bästa livsplats 2035. Men, hur implementerar vi detta?

  Emelie Widarsson: Det stämmer, det gör sig inte själv. Hur vi tar oss an utmaningarna/ detaljerna specificeras i de olika strategierna: Hälso - och sjukvård, tillväxt och kulturstrategin.

  Sten-Eric Svensson: Samarbete mellan kommunerna är viktigt.  Om det inte fungerar, hamnar hallänningen i kläm.

  Ann-Margret Nilsson: Det är ett stort och ordrikt dokument. Ska varje intressent därefter göra ett eget dokument?

  Emelie Widarsson: Varbergs kommun gör ett matchande för sin kommun.  

  Lennart Wilhelmsson: Det är svårt att få alla att gå åt samma håll. Alla organisationer måste tänka gemensamt för hela regioners bästa.

  Ann-Margret Nilsson: Dokumentet är skrivet på hög ideologisknivå. Hur får ni ut det till alla invånare i Halland?

  Emelie Widarsson: Det är en svår avvägning. I Halland har vi dock strävat mot att den ska vara läsbar och möjlig för hallänningen att ta till sig. Lyckas vi med det? Jag har haft 120 dialoger med representanter för hela Halland.

  Helene Andersson: Hallandpanelen, RPR, näringslivet och ideella sektorn har inkluderats i framtagandet av RUSEN.   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.