Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

  • Förändring på kansliet - ny sekreterare
   Maria Hvidberg Müller slutar sitt vikariat på kansliavdelningen och Sofia Nygren blir ny sekreterare för Regionpensionärsrådet från den 1 februari 2020.
    
  • Nästa möte i maj - närsjukvården och resultat från PRO:s undersökning föreslås
   Regionpensionärsrådet anser att vi till nästa möte i maj bjuder in Magdalena Barkström, tf förvaltningschef för Närsjukvården, och resultatet av pensionärsföreningarnas vårdcentralsundersökning presenteras. Resultatet av vårdvalsundersökningen håller på att sammanställas och skickas till RPR så fort den är klar. RPR önskar få göra en dragning för Regionfullmäktige men efter diskussion bör dragning först ske för Närsjukvården, Driftsnämnden Närsjukvård och Regionstyrelsens arbetsutskott. Patrik och Niklas ska ta önskemålet till respektive politiska nämnder och styrelser. Därefter skickar pensionärsföreningarna resultatet till massmedia.
 • Budgeten för temadagen 2019 var 60.000 kr och resultatet blev 59.622 kr. RPR godkänner budgetredovisningen.

  Till anteckningarna förs att kostnaden 20.000 kr för Eventservice  uppfattades av ledamöterna i RPR  som orimligt hög. Även arvodet till en föreläsare upplevdes som för hög.

   

  Bilagor

  • Temadagen är fastställd till den 16 oktober 2020 och Katrinebergs folkhögskola är bokad
  • Stenne tar kontakt med och förfrågan ställs till Guy Lööv, PRO, Ann Jönsson, kunnig inom samhällsbyggnad och stadsplanering, om de kan och vill medverka
  • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Morgondagens Hälso- och sjukvård, tillfrågas
  • Framtidssiare som har varit med i reportage i Hallandsposten - Maria HM tar reda på mer
  • Förslag på upplägg för att gå vidare i frågorna, så att det inte stannar vid samtal som inte leder till något konkret. Panel med nyckelpersoner från Hallands kommuner och regionen, t ex. Förslaget mottogs väl och vi arbetar vidare med det upplägget.
  • Tydlighet önskas gällande syfte med dagen och att vi säkerställer att inbjudan lockar många fler politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.
 • Ordföranden informerar om vad som är planerat och diskussion önskas om syfte och mål med att ha dialog mellan KPR och RPR.

  • Vilka frågor vill vi ha svar på?
  • Vad vill vi berätta om RPR?
  • Vilka ska följa med från RPR?

  På grund av tidsbrist bordlades ärendet och frågorna får hanteras genom ordförandeberedningen.

 • Följande frågor har kommit in från ledamöterna:

  • vad händer efteråt med en fråga som Regionpensionärsrådet ställer?
  • Regionpensionärsrådet ska vara remissinstans - även budget - när kommer det att ske?
  • personalsituationen på sjukhusen under julhelgen 2019 - vad hände?
  • vårdplanering vid hemgång - samarbetet fungerar inte alltid mellan kommunen och sjukvården
  • tarmscanning fram till 74 år - varför så lågt satt ålder?
  • posam frågan - finns rutiner för hemskickade akutpatienter?
  • ny punkt: Önskemål från pensionärsorganisationerna att lägga in en extrasammanträdesdag för diskussion om hur politikerna vill använda Regionpensionärsrådet för att ges möjlighet att påverka på riktigt.

  Regionpensionärsrådet har tagit del av svaren som har kommit från Hälso- och sjukvårdsavdelningen och önskar fördjupad information och diskussion gällande Vårdplanering vid hemgång samt kring rutinerna för patienter och närstående som skickas hem från besök på akuten på natten eller helger.

  Bilagor

 • Christian Johansson (M) ordförande i Lokal nämnd Kungsbacka berättade kort om vad de arbetar med. Deras främsta uppdrag är att främja god och jämlik hälsa, stimulera folkhälsoarbetet och skapa förutsättningar för medskapande tillsammans med invånarna och lokala samt regionala aktörer. syftet är at genom en lokal förankring utveckla samverkan, goda relationer mellan kommunen och regionen och därmed verka för strategiskt gränsöverskridande arbete. De fungerar som brobyggare. I samarbete med Träffpunkterna köptes broddar in för att minska halkrisk och även locka nya personer att besöka den viktiga verksamheten kring träffpunkter för seniorer i Kungsbacka.

  Lokala nämnders stora arbetsområden de senaste tre åren:

  • Skolutvecklingsarbete - Välmående ger resultat, Leverera välmående tillsammans med Kungsbacka kommun
  • Kunskapsarbete – framtagning av rapporten Så mår vi i Halland 18-84 år och Fördjupning Unga 16-18 år
  • Dialoger tillsammans med kommunen kring trygghet samt framtagande av kommunal lägesbild kring brottsförebyggande
  • Nätverket Föräldrar Emellan
  • Friskvårdsgrupperna
  • FaR - Fysisk aktivitet på recept
  • Suicidprevention - Psykisk livräddning
  • Fokus barn och unga – psykisk ohälsa

   

  Christian ville gärna bli inbjuden till RPR vid ett senare tillfälle för att diskutera digital tillgänglighet i vården med fokus på att vi behöver använda verktygen rätt.

   

 • Elisabeth (Lisa) Lindberg, enhetschef Kultur & Fritid samt Elisabet Nordin, koordinator, informerade om sitt arbete med träffpunkter och vi avslutade med ett besök på City träffpunkt.

  Arbetet med träffpunkter i den form de är nu började 2018 och målet är att gå från 12 till 18 träffpunkter inom 5 år. De är 8 medarbetare varav 5 arbetar ute i verksamheterna. Fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet, fysisk aktivitet samt bra matvanor, rökning- och alkoholvanor.

  Mycket av arbetet sker med hjälp av volontärer både i form av privatpersoner, kyrkan, föreningar, studieförbund men även seniorerna själva.

  Bland aktiviteterna kan nämnas gymnastik, dans, balansgymnastik och boule. Men även kulturprogram med musikunderhållning, föreläsningar och quiz kan förekomma. Det går också bra att komma till träffpunkten för att bara umgås och fika. Aktuella öppettider och programutbud finns på www.kungsbacka.se/senior eller kontakta City träffpunkt på tel 0300-83 82 00.

  Lisa och Elisabet flaggade också för möjligheten att bli volontär för den som har fyllt 18 år. Kontaktperson är Annette Ringström annette.ringstrom@kungsbacka.se, tel 0300-83 82 17.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.