Hoppa över navigering
 • Regional samverkan

  På kommun- och regionledningsforums internat den 6-7 februari beslutades det att en särskild politisk grupp skulle tillsättas för att gå in i en förhandling ledd av utomstående part, gällande ersättning inom hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland. Vid samma tillfälle kom forumet även överens om att den politiska gruppen bestående av regionstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelseordföranden i Halland skulle återkoppla sin tidsplan vid Kommun- och regionledningsforum den 4 mars.

 • Regional utveckling

  Syftet med punkten är att informera om strukturbildsarbetet och hur det förhåller sig till Regional fysisk planering. Syftet med punkten är också att informera och diskutera kring tidsplan för den processen, hur processen organiseras och hur kommuner, myndigheter och andra involveras. Flera regioner arbetar med strukturbilder och flera är i uppstartsfasen. Utöver det har Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att ta fram en Regional fysisk plan. Punkten på agendan kommer därför redogöra för hur arbetet med både strukturbilder och Regional fysisk plan arbetas med i andra regioner.

 • Regional utveckling

  Region Halland, som är regional kollektivtrafikmyndighet, leder och samordnar arbetet med att ta fram Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2020- 2024, tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, kommunerna, gränsande regioner och andra berörda intressenter. Arbetet med revideringen av regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024 pågår och är i en dialogfas. Dialog och informationsmöten är en viktig del i framtagningsprocessen. Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet utformas efter inspel från bland andra resenärer, invånare och kommuner och på basis av samhällsanalyser, exempelvis kopplat till befolkningsökning och resmönster.

 • Regional utveckling

  Den 16 oktober 2019, gav Kommun- och regionledningsforum Region Halland klartecken att ta fram förslag på en avsiktsförklaring och återkomma med ärendet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.