Hoppa över navigering
 • Berörda parter har olika syn och tolkningar gällande delar av överenskommelsen samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna och Region Halland gällande beroendeavdelningen med heldygnsvård och med tillhörande tillnyktringsplatser (här kallad TNE). Det genomfördes 2017 en processkartläggning bestående av representanter från hela vårdkedjan i missbruks-och beroendevården. Som ett resultat av processkartläggningen gav CGH under 2018 i uppdrag till Strategisk grupp socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård att ta fram en ny renodlad överenskommelse för den integrerade missbruks- och beroendevården i Halland kring det som behöver regleras mellan Region Halland och kommun. I uppdraget ingår även att ta fram en kommunal kostnad i den nya överenskommelsen samt att ta fram för ekonomisk lösning för aktuell period i nuvarande överenskommelse.

  CGH190327 konstaterar att Halland inte kan ha en överenskommelse om missbruks- och beroendevård utifrån förutsättningarna i lagstiftningen. CGH ser att överenskommelsen bör sägas upp i dess nuvarande form för villkorsändring (revidering) och att den nya överenskommelsen ersätter tidigare version vid samma beslutstillfälle.

 • CGH har gett Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i uppdrag att utarbeta ett förslag på en ny ersättningsmodell att gälla inom ramen för den gemensamma hemsjukvårdsöverenskommelsen. Bakgrunden till uppdraget var de utmaningar med tidigare ersättningsmodell som identifierats under utvärderingsarbetet år 2017. Uppdraget handlar om att utveckla en enkel och transparent ersättningsmodell. Återkoppling till CGH med förslag på en ny ersättningsmodell var upp för avstämning i CGH 190206. Strategisk grupp fick då vidare uppdrag att komplettera arbetet med en utredning kring Kommunernas faktiska kostnader för hemsjukvården och återredovisa till CGH190327.

  Strategisk grupp fick vid samma tillfälle i uppdrag att utreda strukturella skillnader mellan kommunerna och det kommunala utjämningssystemet. Det finns fortfarande ingen slutlig modell som man är överens om, ärendet kommer presentera förslag och kostnader.

   

   

 • På KRF 190313 bestämdes att punkten ska upp på agendan 190410 med fokus på vilka faktaunderlag som finns i länets kommuner och på Region Halland.

  Förtydligande kring dialoger som är inplanerade, datum och tid för lokala nämnders dialoger våren 2019 och hösten 2020.

 • CGH fick i uppdrag av KRF190313 att arbeta fram ett förslag och återkomma senast september. Varbergs kommun tog på sig ansvaret att samordna frågan och har nu tolkat uppdraget med att ta fram en uppdragsbeskrivning som behöva stämmas av i KRF innan vidare arbete utförs.

 • Studiebesök för KRF är inplanerat den 26 och 27 juni. Ärendet lyft för att beskriva besöksmål och syfte med det inplanerade studiebesöket. Program presenteras i KRF190522.

 • § 7

  Anteckningar Kommun- och regionledningsforum 190410

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.