Hoppa över navigering

Möte 2023-02-14

Driftnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott
09:00 - 11:00 Holgersgatan 29, Falkenberg, Lokal Blodsoppen
 • Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

 • Förslag på sammanträdestider för Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott har tagits fram. Arbetsutskottet föreslås sammanträda vid följande tillfällen under verksamhetsåret, utöver redan genomförda tillfällen:

   

  21 mars kl 13.30-16.00

  25 april kl 09.15-12.00

  23 maj kl 09.15-12.00 (ny)

  29 augusti kl 09.15-12.00

  26 september kl 09.15-12.00 (ny)

  7 november kl 09.15-12.00

  4 december kl 09.15-12.00

   

  Sammanträdestiderna är anpassade utifrån de av nämnden beslutade tiderna för Driftnämnd Kollektivtrafiks sammanträden.

   

 • Varje nämnd i Region Halland har att fatta beslut om att utse dataskyddsombud. Efter att nämnden utsett dataskyddsombud anmäls denna information till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 • Regionfullmäktige fattade 2022-03-09 beslut om att fastställa en ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Halland.

   

  Dagens zonstruktur har tillämpats sedan tidigt 90-tal och var anpassad för den tidens resande där resor i första hand skedde inom en kommun eller mellan två angränsande kommuner. Idag har resandet förändrats. Förutom ett större resande inom kommunen ökar resandet längs kusten; både mellan kommuner samt över regiongränsen. Beslutet om förändrad zonstruktur innebär att Hallandstrafiken går från 27 till 8 zoner. Syftet med förändringen är att skapa enkelhet och tydlighet för resenären, vilket kommer underlätta biljettköp och därmed skapa förutsättningar för ökat kollektivt resande i Halland.

   

  Den sammanlagda priseffekten av förslaget innebär att drygt 70% av alla resor som görs idag får oförändrat eller sänkt pris. Resterande del av resorna får varierande prishöjning där störst påverkan sker för enkelbiljetter, medan periodbiljetter inte påverkas i samma utsträckning.

 • Resandet med Öresundståg utgör närmare 25 procent av totalt antal resor inom Hallandstrafikens verksamhet. Öresundståg är ett gemensamt storregionalt tågsystem i Sydsverige och Danmark.

   

  I samband med nämndens sammanträde rapporterar förvaltningen om aktuella frågor inom Öresundstågstrafiken.

 • En överenskommelse träffades hösten 2021 om en gemensam förstudie inför anskaffning av nya fordon för Öresundstågstrafiken. Förstudien bedöms vara klar under första kvartalet 2023.

   

  Vid nämndens sammanträde rapporterar förvaltningen om det pågående arbetet tillsammans med Maria Gustafsson, projektledare Skånetrafiken, samt Daniel Lind, affärsutvecklare framtidens tåg Skånetrafiken.

 • - Lokalförändring av kundservicebutik i Halmstad.

  - Information om styrelsebeslut om uppdrag att undersöka möjlighet till fler tågstopp i Åsa.

 • Driftnämnd Kollektivtrafik har i sin delegationsordning reglerat beslutanderätten inom vissa områden. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

   

  Fattade delegationsbeslut:

  • 230201 beslutade förvaltningschef Andreas Almquist i enlighet med av nämnden antagen delegationsordning punkt 1.4.1.1 att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling med hänvisning till 29 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (dnr DNKT230022).

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.